xem kết quả

Số lần xem trang : :905
Nhập ngày : 23-08-2019
Điều chỉnh lần cuối :13-11-2019

Bảng điểm

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 12 năm 2019 ( đợt 81 )(17-01-2020)

Kêt qua thi access khoá 174(26-12-2019)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 11 năm 2019 ( đợt 80 )(18-12-2019)

Kêt qua thi access khoá 173(25-11-2019)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 10 năm 2019 ( đợt 79 )(15-11-2019)

Kêt qua thi access khoá 172(25-10-2019)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 9 năm 2019 ( đợt 78 )(16-10-2019)

Kêt qua thi access khoá 171(23-09-2019)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 8 năm 2019 ( đợt 77 )(17-09-2019)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học đợt 76 năm 2019 ( gia lai )(17-09-2019)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 6 năm 2019 ( đợt 75 )(08-08-2019)

Kêt qua thi access khoá 169(21-06-2019)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 5 năm 2019 ( đợt 74 )(17-06-2019)

Kết quả thi access tháng 4 năm 2019(29-05-2019)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 4 năm 2019 ( đợt 73 )(20-05-2019)

Kết quả thi access tháng 3 năm 2019(26-04-2019)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 3 năm 2019 ( đợt 72 )(17-04-2019)

Kết quả thi access khóa 166(27-03-2019)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 1 năm 2019 ( đợt 71 )(26-02-2019)

Kết quả thi chuẩn đầu ra tin học tháng 12 năm 2018(05-01-2019)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một hai không sáu tám

Xem trả lời của bạn !