Số lần xem trang: 9300
Điều chỉnh lần cuối: 01-11-2019

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra tin học, Chứng chỉ CNTT

Kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT và các khoá ngắn hạn năm 2020 (21-11-2019)

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra năm học 2020 (điều chỉnh) (21-11-2019)

Kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng cntt và chuẩn đầu ra năm học 2019 (09-11-2018)

Lịch thi chứng chỉ công nghệ thông tin tháng 11/2017 và tháng 12/2017 (06-11-2017)

Kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng cntt và chuẩn đầu ra năm học 2017 (28-12-2016)

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra năm học 2016 (17-12-2015)

Kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ a, b và chuẩn đầu ra năm học 2015 (25-11-2014)

Kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ a, b và chuẩn đầu ra năm học 2014 (10-10-2012)

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bảy bốn một hai

Xem trả lời của bạn !