STT Mã SV Họ và tên   Ngày sinh Mã lớp Ghi chú
1 16117001 Đoàn Huỳnh Ái 06/07/1998 DH16CT  
2 16116013 Nguyễn Thị Hồng Ái 21/07/1998 DH16KS  
3 16131002 Võ Thị Mỹ Ái 24/04/1998 DH16TK  
4 15125003 Nguyễn Thị Thùy An 08/09/1997 DH15TP  
5 15112394 Trần Phước Việt An 19/10/1995 DH15TYNT  
6 16120002 Nguyễn Ngọc Thuỳ An 20/11/1995 DH16KT  
7 17113002 Phan Thị  Thúy An 20/09/1999 DH17NH  
8 12120043 Trần Thị Tú Anh 01/08/1992 DH12KM  
9 13155054 Đào Nguyên Anh 02/10/1994 DH13KN  
10 14132116 Trần Duy Anh 27/10/1996 DH14SP  
11 15120008 Nguyễn Hồng Mỹ Anh 12/11/1997 DH15KT  
12 15124009 Nguyễn Hoài Phương Anh 20/08/1996 DH15QLA  
13 16117002 Trương Thoại Quỳnh Anh 20/04/1998 DH16CT  
14 16123022 Nguyễn Thị Kim Anh 20/10/1998 DH16KE  
15 16111005 Phan Ngọc Anh 01/08/1998 DH16TA  
16 16125094 Nguyễn Thị Kim Anh 24/06/1998 DH16VT  
17 17111006 Phạm  Tuấn Anh 10/11/1998 DH17CN  
18 17139004 Nguyễn  Thị  Phương Anh 10/01/1999 DH17HH  
19 17122003 Lê Thị  Thúy Anh 30/09/1999 DH17TC  
20 16123027 Phạm Ngọc Ánh 22/05/1998 DH16KE  
21 17139008 Nguyễn  Ngọc Ánh 05/06/1999 DH17HH  
22 17125013 Nguyễn  Tiểu Băng 06/09/1999 DH17VT  
23 14120900 Nguyễn Lý Bằng 14/08/1994 DH14KM  
24 14112020 Hà Thúc Bảo 09/03/1996 DH14DY  
25 16126009 Phan Hoài Bảo 07/03/1998 DH16SH  
26 17125017 Huỳnh Thị 30/08/1999 DH17DD  
27 17118011 Nguyễn  Hữu Huy Bình 12/11/1999 DH17CK  
28 16163091 Dương Tiểu Bút 05/06/1998 DH16ES  
29 15124395 Chung Thị Kim Chi 08/08/1997 DH15QD  
30 14118114 Thái Văn Chiến 12/03/1996 DH14CC  
31 14125031 Hồ Nam Chiến 10/03/1996 DH14VT  
32 16131023 Trần Thị Chính 12/09/1998 DH16TK  
33 15132007 Huỳnh Văn Chung 18/03/1996 DH15SP  
34 16122028 Nguyễn Minh 09/01/1998 DH16TM  
35 16111020 Mai Minh Công 21/09/1996 DH16CN  
36 16111021 Nguyễn Thành Công 20/05/1998 DH16TA  
37 15138007 Trương Thành Của 18/04/1997 DH15TD  
38 15112261 Phạm Thị Cúc 27/08/1997 DH15TYNT  
39 16120027 Phạm Thị Kim Cúc 14/11/1998 DH16KT  
40 13127024 Ngô Minh Cường 27/05/1994 DH13MT  
41 16122032 Trần Quốc Cường 16/06/1998 DH16TM  
42 17138005 Mai Hùng Cường 13/09/1999 DH17TD  
43 16116001 Lê Vũ Thiên Đại 26/11/1998 DH16NHNT  
44 15112400 Trần Thị Dân 25/12/1997 DH15TYNT  
45 17138008 Nguyễn  Hữu Đan 18/09/1999 DH17TD  
46 16115021 Lê Quốc Danh 27/11/1998 DH16CB  
47 15131013 Đinh Tiến Đạt 22/03/1996 DH15CH  
48 15154010 Lê Minh Đạt 19/08/1997 DH15OT  
49 15114024 Nguyễn Tấn Đạt 14/06/1997 DH15QR  
50 16126018 Võ Hoàng Xuân Đạt 15/09/1998 DH16SH  
51 16123037 Trần Thị Hoàng Diễm 15/08/1998 DH16KE  
52 17123009 TrỊnh Thị  Thùy Diễm 10/07/1999 DH17KE  
53 13112050 Trương Văn Điền 05/02/1995 DH13TY  
54 16124036 Võ Kim Điền 03/10/1998 DH16QL  
55 15127015 Trần Thị Huỳnh Diệp 24/10/1997 DH15MT  
56 13131020 Nguyễn Ngọc Diệu 20/01/1995 DH13TK  
57 16117006 Đỗ Thị Diệu 24/08/1998 DH16CT  
58 15112403 Phạm Công Dinh 07/12/1997 DH15TYNT  
59 14145031 Huỳnh Văn Đỉnh 16/09/1996 DH14BV  
60 16155010 Trần Nguyên Đông 02/04/1998 DH16KN  
61 16126022 Nguyễn Văn Đồng 05/01/1997 DH16SH  
62 16153014 Lê Văn Dự 02/02/1998 DH16CD  
63 15149023 Huỳnh Phú Đức 08/08/1997 DH15QM  
64 15112406 Lê Anh Đức 11/04/1997 DH15TYNT  
65 17154021 Trần Minh Đức 13/09/1999 DH17OT  
66 13125067 Lê Thị Thùy Dung 24/05/1995 DH13BQ  
67 16125004 Phạm Thị Thùy Dung 09/08/1998 DH16BQGL  
68 16116044 Phạm Thị Ngọc Dung 09/01/1998 DH16NT  
69 16122053 Vũ Thị Kim Dung 07/04/1998 DH16TM  
70 17149026 Nguyễn  Thị  Thùy Dung 06/01/1999 DH17QM  
71 17125048 Phan Thị  Anh Dung 05/11/1999 DH17VT  
72 13137041 Trần Ngọc Dũng 30/09/1995 DH13NL  
73 17163016 Nguyễn  Thị Dược 20/05/1999 DH17ES  
74 13124057 Phan Văn Dương 05/07/1993 DH13QL  
75 17113023 Lê Minh Dương 10/12/1999 DH17NH  
76 17113026 Võ  Thị  Thùy Dương 21/02/1999 DH17NH  
77 12111001 Mai Nguyên Duy 18/09/1994 DH12CN  
78 15124053 Nguyễn Hải Duy 02/12/1997 DH15QD  
79 15112024 Nguyễn Phước Duy 09/02/1997 DH15TY  
80 16149018 Nguyễn Thanh Duy 27/06/1998 DH16QM  
81 14111031 Đỗ Ngọc Duyên 05/02/1996 DH14CN  
82 15112028 Ngô Thị Mỹ Duyên 11/08/1997 DH15TY  
83 16124050 Tòng Thị Mỹ Duyên 09/04/1998 DH16QL  
84 17125058 Lê Thị Mỹ Duyên 24/07/1999 DH17VT  
85 14112068 Nguyễn Mạnh Trường Giang 04/10/1996 DH14TT  
86 15154018 Lê Trường Giang 03/04/1997 DH15OT  
87 15124063 Nguyễn Hoàng Giang 15/04/1997 DH15QLA  
88 16123052 Thái Mỹ Giang 21/12/1998 DH16KE  
89 16111046 Cao Minh Thùy Giang 22/07/1998 DH16TA  
90 16122064 Đỗ Thị Hương Giang 17/11/1998 DH16TC  
91 15112380 Puih H'' Ayưn 10/09/1996 DH15TY  
92 16121015 Nguyễn Nữ Hạ 12/05/1998 DH16PT  
93 14125092 Nguyễn Minh Hải 30/03/1996 DH14BQ  
94 16139051 Nguyễn Ngọc Hải 28/05/1998 DH16HH  
95 17124040 Ngô  Xuân Hải 09/10/1996 DH17QD  
96 15124073 Nguyễn Hoàng Bảo Hân 20/12/1997 DH15QD  
97 15132028 Nguyễn Thị Ngọc Hân 17/10/1997 DH15SP  
98 16120069 Phan Mỹ Hân 02/11/1998 DH16KM  
99 16120067 Nguyễn Thụy Bảo Hân 06/02/1998 DH16KT  
100 16112532 Nguyễn Gia Hân 23/04/1998 DH16TY  
101 17118032 Trần Hoàng Hân 19/02/1999 DH17CK  
102 15125336 Lê Thị Thu Hằng 08/10/1997 DH15TP  
103 16125176 Lương Mỹ Hằng 03/06/1998 DH16BQ  
104 16117013 Nguyễn Thị Thúy Hằng 18/01/1998 DH16CT  
105 16139052 Bùi Thị Bích Hằng 21/11/1998 DH16HH  
106 16124058 Nguyễn Thị Thu Hằng 24/12/1998 DH16QL  
107 17120039 Thời Thị Mỹ Hằng 22/02/1999 DH17KM  
108 17122035 Nguyễn  Thị  Thanh Hằng 14/10/1999 DH17QT  
109 17122037 Nguyễn  Thị  Thúy Hằng 05/10/1999 DH17TM  
110 17124048 Nguyễn  Trung Hậu 10/03/1999 DH17QL  
111 14112400 Dương Thị Thu Hiền 23/06/1996 DH14TYGL  
112 17149046 Lê Thị  Thu Hiền 19/11/1999 DH17QM  
113 17122041 Phan Thị  Ngọc Hiển 10/10/1999 DH17QT  
114 14153015 Đặng Đình Hiệp 13/05/1994 DH14CD  
115 16153025 Lê Hoà Hiệp 28/06/1998 DH16CD  
116 15112042 Phạm Văn Hiếu 03/02/1997 DH15DY  
117 16124066 Lê Hoàng Minh Hiếu 29/01/1998 DH16QL  
118 16122106 Nguyễn La Duy Hiếu 06/08/1998 DH16QT  
119 16122105 Lê Phạm Thị Ngọc Hiếu 20/01/1998 DH16TC  
120 17139046 Nguyễn  Huỳnh Văn Hiếu 01/07/1999 DH17HH  
121 17114016 Phạm  Thị  Kim Hoa 12/04/1999 DH17QR  
122 11112105 Nguyễn Thái Hòa 13/04/1993 DH11TY  
123 14122254 Nguyễn Thị Thu Hoài 06/08/1996 DH14TM  
124 16131073 Ninh Thị Thu Hoài 28/09/1998 DH16TK  
125 15111048 Trần Hoàn 26/10/1996 DH15TA  
126 14115041 Trương Văn Hoàng 12/10/1995 DH14GN  
127 17154033 Ngô  Minh Hoàng 21/01/1999 DH17OT  
128 16113043 Võ Thái Học 15/06/1998 DH16NHB  
129 16128036 Lâm Thị Mỹ Hồng 02/01/1998 DH16AV  
130 17122051 Trương  Thị Hồng 07/12/1999 DH17QT  
131 17122050 Trần Thị Hồng 22/09/1999 DH17TC  
132 15124103 Hồ Châu Hưng 20/11/1997 DH15QLA  
133 16115065 Nguyễn Thị Kim Hương 04/04/1998 DH16CB  
134 16155024 Lư  Thu Hương 11/03/1998 DH16KN  
135 16149036 Nguyễn Thị Thanh Hương 06/05/1998 DH16QM  
136 17125108 Triệu Thị Hương 26/03/1999 DH17BQ  
137 17113072 Phạm  Thị  Diễm Hương 09/10/1999 DH17NH  
138 15115066 Nguyễn Thị Thu Hường 26/07/1997 DH15GN  
139 15153027 Nguyễn Đức Huy 22/04/1997 DH15CD  
140 13124518 Hồ Hạ Huyền 17/02/1991 DH13QLGL  
141 15124118 Nại Khánh Huyền 19/05/1997 DH15BQNT  
142 15125086 Nguyễn Thị Thanh Huyền 01/10/1997 DH15TP  
143 15125344 Trịnh Thị Thu Huyền 26/02/1997 DH15TP  
144 16115073 Trương Thị Huyền 21/11/1998 DH16CB  
145 17125116 Trần Thị  Lệ Huyền 11/03/1999 DH17BQ  
146 17122060 Đinh Thị  Ngọc Huyền 19/04/1997 DH17QT  
147 16125241 Trần Duy Kha 12/04/1998 DH16BQ  
148 15112056 Trần Văn Khải 06/07/1997 DH15TY  
149 16137039 Lê Hoàng Khang 21/12/1998 DH16NL  
150 13111267 Lê Huỳnh Phương Khanh 08/08/1995 DH13CN  
151 15113203 Huỳnh Ngọc Khánh 02/09/1995 DH15NHNT  
152 17113082 Trần Duy Khánh 04/03/1999 DH17NH  
153 12111007 Nguyễn Đào Đăng Khoa 18/02/1994 DH12CN  
154 15124128 Nguyễn Anh Khoa 13/09/1995 DH15QLB  
155 15118046 Trần Văn Khởi 22/05/1997 DH15CK  
156 14118034 Đinh Đức Kiên 09/11/1996 DH14CK  
157 17153039 Bùi Tuấn Kiên 19/07/1999 DH17CD  
158 16128041 Nguyễn Thị Thúy Kiều 10/05/1998 DH16AV  
159 16115233 Phan Thị Diễm Kiều 13/02/1998 DH16CB  
160 15145035 Giảng Văn Lai 09/08/1997 DH15BV  
161 13137083 Chu Bá Hoàng Lâm 10/01/1995 DH13NL  
162 15112930 Lê Thị Lan 20/11/1994 DH15TY  
163 16121027 Nguyễn Thị Phương Lan 05/05/1998 DH16PT  
164 17123042 Trần Thị Lan 11/08/1997 DH17KE  
165 14149369 Nguyễn Thị Kim Lành 13/07/1996 DH14QMNT  
166 16112596 Dương Thị Lành 20/08/1998 DH16TY  
167 14124118 Nguyễn Thị Kim Lệ 08/12/1996 DH14QLB  
168 16120125 Trần Thị Mỹ Lệ 10/04/1998 DH16KT  
169 17132028 Đoàn Thị Mỹ Lệ 10/04/1999 DH17SP  
170 16116091 Nguyễn Thị Thanh Liêm 09/09/1998 DH16NT  
171 15131057 Võ Thị Kim Liên 10/09/1997 DH15CH  
172 17123044 Trần Thị  Ái Liên 20/08/1999 DH17KE  
173 17122076 Nguyễn  Thị Mỹ Liên 06/11/1999 DH17QT  
174 17123045 Nguyễn  Thị Liễu 11/08/1999 DH17KE  
175 14145064 Lê Hoàng Linh 14/10/1996 DH14BV  
176 15162022 Nguyễn Phạm Trúc Linh 27/07/1996 DH15GI  
177 15124438 Nguyễn Thị Linh 22/02/1997 DH15QLNT  
178 15131059 Lê Gia Linh 13/08/1997 DH15TP  
179 16128044 Lê Kiều Linh 20/10/1998 DH16AV  
180 16125593 Ka' Thu Linh 05/07/1997 DH16BQ  
181 16131110 Phan Thị Mỹ Linh 12/02/1998 DH16CH  
182 16125284 Nguyễn Thị Trúc Linh 05/11/1998 DH16VT  
183 17124089 Liêu Ngọc  Phương Linh 17/09/1999 DH17QL  
184 17124094 Võ  Thị  Lan Linh 12/09/1999 DH17QL  
185 17138029 Nguyễn  Văn Linh 12/04/1999 DH17TD  
186 15117032 Nguyễn Thị Ái Loan 06/11/1997 DH15CT  
187 15127064 Lê Thị Kiều Loan 13/06/1997 DH15MT  
188 15114083 Nguyễn Thị Thanh Loan 28/04/1997 DH15NK  
189 16113066 Nguyễn Thị Kim Loan 14/07/1998 DH16NHA  
190 13115063 Nguyễn Bảo Lộc 24/07/1995 DH13CB  
191 17120085 Võ  Nguyễn  Bảo Lộc 26/09/1999 DH17KT  
192 15124403 Nguyễn Văn Hà Long 05/10/1996 DH15QLA  
193 16112606 Hoàng Thị Hương Lụa 10/10/1997 DH16DY  
194 16122170 Lê Văn Luân 18/05/1998 DH16QT  
195 15116084 Đoàn Công Luận 01/01/1997 DH15NT  
196 15125355 Nguyễn Tấn Lực 07/01/1997 DH15TP  
197 16115095 Nguyễn Tâm Lực 24/01/1998 DH16GN  
198 13138260 Hoàng Đức Lương 28/10/1995 DH13TD  
199 15124158 Thạch Thị Hoàng Lương 14/04/1997 DH15QLB  
200 16115097 Thân Huỳnh Lưu 24/07/1998 DH16GN  
201 16124090 Lương Thị Kim Lũy 10/09/1998 DH16QL  
202 16116104 Phan Thị Thùy Ly 11/07/1998 DH16NY  
203 17128077 Nguyễn  Mậu Yến Ly 10/09/1999 DH17AV  
204 17139076 Lữ Thị  Cẩm Ly 22/10/1999 DH17HH  
205 17113108 Bùi Thị  Trúc Ly 02/12/1999 DH17NH  
206 17126207 Danh Thị Sa Ly 20/12/1998 DH17SH  
207 16132336 Nguyễn Thị Hoa Mai 25/12/1998 DH16SP  
208 17123052 Huỳnh Thị  Ngọc Mai 10/07/1999 DH17KE  
209 17122087 Võ  Thị  Ngọc Mai 22/05/1999 DH17TC  
210 15132054 Phan Văn Mạnh 09/03/1997 DH15SP  
211 17120091 Thái Thị Mến 10/04/1999 DH17KT  
212 15138042 Vũ Văn Minh 29/07/1997 DH15TD  
213 15125358 Phạm Thị Thanh Minh 04/02/1997 DH15TP  
214 16163045 Nguyễn Thị Xí Muội 04/02/1998 DH16ES  
215 14125232 Phan Thị My 15/07/1996 DH14BQ  
216 14149297 Bùi Thị Trúc My 06/06/1995 DH14QMGL  
217 15112435 Phạm Hữu Trà My 27/04/1997 DH15TYNT  
218 16125323 Tô Thị Trà My 10/07/1998 DH16DD  
219 16163046 Nguyễn Thị Huyền My 06/10/1998 DH16ES  
220 16126097 Nguyễn Trà My 10/08/1998 DH16SH  
221 16131127 Võ Đoàn Linh Mỹ 13/08/1998 DH16CH  
222 16122194 Trần Thị Lệ Mỹ 20/10/1998 DH16TM  
223 17124105 Trần Lê Na 21/10/1999 DH17QL  
224 14112592 Nguyễn Dương Hoài Nam 27/10/1996 DH15TYNT  
225 15112438 Nguyễn Thị Phương Nam 11/09/1997 DH15TYNT  
226 16113080 Hà Thanh Nam 05/09/1998 DH16NHA  
227 17154057 Trần Văn Hoài Nam 18/04/1999 DH17OT  
228 14111272 Nguyễn Quang Năm 19/05/1995 DH14CN  
229 16124226 Ksor Nắp 29/09/1996 DH16QL  
230 16149077 Nguyễn Thị Thúy Nga 11/01/1998 DH16QM  
231 17116087 Bùi Thị  Thúy Nga 07/04/1999 DH17NT  
232 16131132 Võ Thị Ngà 01/01/1998 DH16TK  
233 12115042 Võ Thị Bảo Ngân 23/04/1993 DH12GN  
234 14111273 Lê Phạm Thị Kim Ngân 18/12/1996 DH14CN  
235 15122128 Nguyễn Hoàng Ngân 28/12/1996 DH15TM  
236 16111103 Nguyễn Thanh Ngân 01/01/1998 DH16CN  
237 16117037 Cao Thị Thúy Ngân 21/12/1998 DH16CT  
238 16123140 Lê Thị Thanh Ngân 23/10/1998 DH16KE  
239 16113082 Đoàn Thị Ngân 05/06/1998 DH16NHA  
240 16124104 Huỳnh Thị Ngọc Ngân 03/11/1998 DH16QL  
241 17117041 Huỳnh Thanh Ngân 27/08/1999 DH17CT  
242 17116091 Võ  Thị  Thảo Ngân 16/02/1999 DH17NY  
243 17124108 Lê Xuân Tuyến Ngân 20/01/1999 DH17QL  
244 17112115 Hồ  Hồng Ngân 08/03/1999 DH17TY  
245 15114103 Đặng Văn Nghĩa 20/01/1997 DH15NK  
246 16124108 Nguyễn Văn Nghĩa 21/04/1997 DH16QL  
247 16149083 Huỳnh Thị Cao Nghĩa 15/05/1998 DH16QM  
248 13125315 Nguyễn Thị Mỹ Ngọc 20/03/1995 DH13BQ  
249 15112090 Nguyễn Thị Như Ngọc 14/11/1997 DH15DY  
250 15122131 Phạm Thị Thanh Ngọc 30/03/1997 DH15TM  
251 16153060 Lê Nguyên Ngọc 20/10/1998 DH16CD  
252 17149098 Nguyễn  Thị Ngọc 17/12/1999 DH17QM  
253 17111094 Trần Thị  Hồng Ngọc 17/11/1999 DH17TA  
254 15145048 Trần Phước Nguyên 19/01/1997 DH15BV  
255 16111120 Phạm Thị Thảo Nguyên 17/10/1998 DH16CN  
256 16113089 Phạm Quốc Nguyên 02/05/1998 DH16NHB  
257 16132350 Nguyễn Thị Ngọc Nguyên 12/06/1998 DH16SP  
258 16117042 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 10/02/1998 DH16CT  
259 15111087 Nguyễn Danh Nhân 20/01/1997 DH15CN  
260 15127079 Nguyễn Trọng Nhân 26/08/1997 DH15MT  
261 17153051 Võ  Thành Nhân 16/06/1999 DH17CD  
262 17117046 Lê Hoàng Nhân 20/10/1999 DH17CT  
263 14116152 Nhạn 05/07/1996 DH14NT  
264 16120169 Nguyễn Hoàng Minh Nhật 30/05/1998 DH16KM  
265 14118046 Nguyễn Phúc Bảo Nhi 04/05/1996 DH14CC  
266 15111092 Trần Thị Lan Nhi 28/01/1997 DH15TA  
267 16149091 Nguyễn Lê Ánh Nhi 11/05/1998 DH16QM  
268 17126099 Lê Thị  Ngọc Nhi 11/01/1999 DH17SH  
269 16149092 Nguyễn Thảo Nhu 09/09/1998 DH16QM  
270 16117049 Nguyễn Thị Ngọc Như 12/12/1998 DH16CT  
271 16123157 Nguyễn Thị Xuân Như 06/09/1998 DH16KE  
272 16113095 Trần Thị Tú Như 22/02/1997 DH16NHB  
273 16126128 Huỳnh Thị Huỳnh Như 20/11/1998 DH16SH  
274 17117050 Đặng Thị  Ngọc Như 30/06/1999 DH17CT  
275 17117051 Nguyễn  Thị  Quỳnh Như 17/02/1999 DH17CT  
276 17113142 Võ  Thị  Cẩm Như 23/11/1999 DH17NH  
277 16124246 Cao Đức Ninh 24/08/1997 DH16QL  
278 13120075 Nguyễn Thị Thùy Oanh 12/10/1995 DH14KT  
279 15124210 Lê Thị Loan Oanh 29/12/1997 DH15TB  
280 16155056 Trương Nữ Hoàng Oanh 27/06/1998 DH16KN  
281 16120188 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 22/02/1998 DH16KT  
282 16113098 Đoàn Thị Kiều Oanh 31/08/1998 DH16NHB  
283 16115132 Huỳnh Ngọc Phấn 30/09/1998 DH16CB  
284 16125397 Nguyễn Thanh Pháp 11/11/1998 DH16VT  
285 14112602 Nguyễn Thành Phát 18/11/1996 DH14TYNT  
286 16128078 Nguyễn Đinh Hoàng Phi 04/08/1998 DH16AV  
287 16120191 Nguyễn Nhật Phi 03/10/1998 DH16KM  
288 17124133 Hồ  Thanh Phong 16/03/1999 DH17QD  
289 14112240 Lê Ngọc Phúc 26/08/1996 DH14TT  
290 15118081 Trương Văn Phúc 22/03/1997 DH15CK  
291 15112113 Bùi Tấn Phúc 24/05/1996 DH15TY  
292 16128079 Võ Hoàng Phúc 16/01/1998 DH16AV  
293 16111147 Nguyễn Công Phúc 12/02/1998 DH16CN  
294 17118083 Trần Thanh Phúc 15/07/1999 DH17CC  
295 17139110 Nguyễn  Hữu Phúc 26/10/1999 DH17HH  
296 17154071 Trần Huỳnh Phúc 11/05/1999 DH17OT  
297 16122263 Nguyễn Diệu Ngọc Phụng 18/01/1998 DH16QT  
298 16113252 Nguyễn Tấn Phước 27/12/1998 DH16NHNT  
299 13111378 Phương 15/04/1994 DH13CN  
300 14138077 Võ Văn Phương 13/03/1996 DH14TD  
301 15120133 Lê Văn Phương 02/06/1997 DH15KM  
302 16145239 Phạm Vũ Hoài Phương 30/09/1998 DH16BV  
303 17120131 Nguyễn  Thị  Nhật Phương 03/09/1999 DH17KT  
304 17112158 Đặng Duy Phương 06/08/1999 DH17TY  
305 16125407 Lăng Thị Phượng 21/08/1998 DH16VT  
306 17124140 Trần Thị Phượng 20/10/1999 DH17TB  
307 15114126 Rơ Ong Ka Ples 25/02/1995 DH15QR  
308 15153052 Nguyễn Trung Minh Quân 25/03/1997 DH15CD  
309 15111114 Đoàn Minh Quân 07/07/1997 DH15CN  
310 15114129 Dương Văn Quang 10/07/1996 DH15LN  
311 15125369 Lâm Minh Quang 15/07/1997 DH15TP  
312 16116163 Phan Gia Quý 30/03/1998 DH16NT  
313 16131189 Đoàn Đỗ Lệ Quyên 20/12/1998 DH16TK  
314 16131198 Nguyễn Thị Như Quỳnh 02/07/1998 DH16CH  
315 16123170 Bùi Thị Như Quỳnh 27/02/1998 DH16KE  
316 17112171 Lương  Danh Quỳnh 20/06/1999 DH17TY  
317 15126121 Phạm Thị My Sa 09/12/1997 DH15SHB  
318 16125420 Trần Phan Linh San 12/02/1998 DH16VT  
319 15138053 Vũ Tiến Sang 06/05/1997 DH15TD  
320 16124133 Đào Phú Sang 28/09/1997 DH16QL  
321 16125421 Phạm Trúc Sang 20/06/1998 DH16VT  
322 17113165 Trần Đình Sang 14/06/1999 DH17NH  
323 13120361 Lê Hoàn Sinh 28/02/1994 DH13KT  
324 14112261 Vương Khả Anh Sơn 08/12/1996 DH14TT  
325 16120218 Phan Ngọc Sơn 16/01/1998 DH16KM  
326 16114286 Nguyễn Ngọc Sơn 22/10/1998 DH16QR  
327 17154082 Võ  Hoàng Sơn 01/02/1999 DH17OT  
328 17139122 Nguyễn  Thị  Kim Sum 10/02/1999 DH17HH  
329 15125195 Lê Đức Tài 18/10/1996 DH15BQ  
330 15112143 Trương Hoàng Tân 17/10/1997 DH15TY  
331 16127105 Nguyễn Minh Tân 02/07/1998 DH16MT  
332 16116182 Đặng Hoàng Thạch 01/09/1998 DH16NT  
333 17116136 Nguyễn  Thị  Hồng Thắm 26/03/1999 DH17NY  
334 15114144 Phạm Đình Thắng 15/03/1997 DH15QR  
335 15162045 Hứa Tất Thiên Thanh 12/01/1995 DH15GI  
336 15122189 Đào Thị Kim Thanh 07/11/1997 DH15QT  
337 16124146 Phan Quốc Thanh 02/01/1998 DH16QL  
338 17123089 Võ  Thị Thanh 15/04/1999 DH17KE  
339 17122142 Trần Vũ Thị Thanh 24/06/1999 DH17QT  
340 17125256 Lý Nguyễn  Ngọc Thanh 13/11/1999 DH17VT  
341 16123186 Nguyễn Thị Kim Thành 26/04/1998 DH16KE  
342 16116185 Lê Vĩnh Thành 25/04/1998 DH16NT  
343 17138049 Võ  Văn Thành 25/10/1999 DH17TD  
344 14124303 Pang Ting Đinh Thảo 13/03/1996 DH14DC  
345 15117061 Nguyễn Hữu Thảo 20/04/1997 DH15CT  
346 15123140 Trần Thị Thu Thảo /  /1996 DH15KEGL  
347 15124273 Trịnh Thị Phương Thảo 28/03/1997 DH15QLA  
348 16128094 Lê Thị Thảo 22/05/1998 DH16AV  
349 16123187 Nguyễn Thị Thảo 16/02/1998 DH16KE  
350 16112943 Phan Thị Phương Thảo 10/11/1993 DH16TY  
351 17124158 Nguyễn  Ngọc Thảo 16/04/1999 DH17QD  
352 17122147 Lê Thị  Phương Thảo 05/03/1999 DH17TM  
353 17125267 Phạm  Thị  Thu Thảo 30/03/1999 DH17VT  
354 15121050 Trần Xuân Thế 26/10/1997 DH15PT  
355 16145256 Nguyễn Thị Tú Thi 15/10/1998 DH16BV  
356 16112710 Phan Thị Thanh Thi 05/11/1998 DH16TY  
357 14154146 Nguyễn Trung Thiên 28/09/1996 DH14OT  
358 14113322 Dương Văn Thiện 10/01/1995 DH14NHB  
359 15137055 Trần Ngọc Thiện 26/04/1997 DH15NL  
360 17112206 Trương  Đăng Thọ 16/12/1999 DH17TY  
361 16115167 Thái Mỹ Thoa 28/11/1997 DH16GN  
362 17125281 Nguyễn  Anh Thoại 06/12/1999 DH17VT  
363 17122155 Nguyễn  Thị  Mộng Thu 13/08/1999 DH17QT  
364 15131129 Nguyễn Minh Thư 31/01/1997 DH15TK  
365 15112161 Nguyễn Thị Bảo Thư 12/05/1997 DH15TY  
366 17125288 Nguyễn  Thị  Minh Thư 05/05/1999 DH17BQ  
367 17120176 Nguyễn  Thị  Minh Thư 28/06/1999 DH17KT  
368 16424005 Nguyễn Thị Bích Thư 24/04/1993 LT16QL  
369 17163070 Liêu Quốc Thuận 27/11/1999 DH17ES  
370 17138054 Nguyễn  Ngọc  Minh Thuận 04/12/1999 DH17TD  
371 16127120 Lê Hồng Thức 17/04/1998 DH16MT  
372 15112164 Châu Thị Lan Thương 17/01/1996 DH15DY  
373 15131131 Trần Thanh Thương 19/12/1997 DH15TK  
374 16113140 Bùi Thị Hoài Thương 23/01/1998 DH16NHA  
375 16116202 Huỳnh Thị Kim Thương 26/06/1998 DH16NT  
376 16426010 Trần Thị Thuỷ 04/01/1990 LT16SH  
377 12128151 Trần Thị Hồng Thúy 21/02/1994 DH12AV  
378 13115114 Nguyễn Bùi Minh Thúy 25/07/1995 DH13CB  
379 16139201 Huỳnh Thị Diễm Thúy 30/04/1998 DH16HH  
380 16112944 Tô Thị Thu Thúy 22/10/1995 DH16TY  
381 17123099 Trần Thị  Phương Thúy 22/11/1999 DH17KE  
382 15149143 Lương Thị Thùy 17/02/1996 DH15DL  
383 16122313 Nguyễn Thị Minh Thùy 10/05/1998 DH16TM  
384 16131235 Nguyễn Thị Thủy 26/05/1998 DH16CH  
385 17116157 Lý Bội Thuyên 06/07/1999 DH17NY  
386 16123211 Nguyễn Thị Thanh Thuyết 02/01/1998 DH16KE  
387 15125376 Đặng Thị Thủy Tiên 25/03/1997 DH15TP  
388 16132395 Nguyễn Ngọc Thủy Tiên 19/02/1998 DH16SP  
389 17115113 Nguyễn  Thị  Thủy Tiên 20/03/1999 DH17CB  
390 12124085 Nguyễn Minh Tiến 26/09/1993 DH12QD  
391 16117072 Trần Minh Tiến 24/01/1998 DH16CT  
392 17115115 Phạm  Bùi Anh Tiến 29/10/1999 DH17CB  
393 15112170 Huỳnh Trung Tín 30/01/1997 DH15TY  
394 15112375 Nguyễn Đắc Tín 22/03/1997 DH15TYNT  
395 16122327 Trần Thanh Tín 10/05/1998 DH16QT  
396 15128118 Lâm Cao Toàn 07/06/1997 DH15AV  
397 15113122 Trần Minh Toàn 01/01/1996 DH15NHB  
398 15112468 Tô Thị Mỹ Trâm 26/05/1997 DH15TYNT  
399 16139210 Phan Thị Bích Trâm 29/01/1998 DH16HH  
400 16120279 Nguyễn Thị Hồng Trâm 21/07/1998 DH16KT  
401 16120281 Nguyễn Thị Thùy Trâm 10/01/1998 DH16KT  
402 17139149 Đặng Thị  Ngọc Trâm 11/01/1999 DH17HH  
403 17113222 Nguyễn  Thị  Ngọc Trâm 04/08/1999 DH17NH  
404 17111148 Nguyễn  Thị  Ái Trân 20/04/1999 DH17TA  
405 17122176 Nguyễn  Thị Huyền Trân 25/02/1999 DH17TM  
406 16111233 Lại Thị Như Trang 02/09/1998 DH16CN  
407 16123226 Nguyễn Thị Thu Trang 24/10/1998 DH16KE  
408 16120282 Hồ Thị Mỹ Trang 21/03/1998 DH16KM  
409 16126188 Đinh Thị Đoan Trang 06/05/1997 DH16SH  
410 16122339 Phan Thị Thùy Trang 11/03/1998 DH16TM  
411 16112736 Vũ Thị Thảo Trang 09/07/1998 DH16TY  
412 17125320 Nguyễn  Thị  Minh Trang 21/02/1999 DH17DD  
413 17113225 Huỳnh Lâm Huyền Trang 19/02/1999 DH17NH  
414 17122180 Nguyễn  Thị Mỹ Trang 10/03/1999 DH17QT  
415 13113423 Nguyễn Nam Trí 01/09/1995 DH13NHGL  
416 15124322 Nguyễn Quốc Trí 11/12/1996 DH15QLB  
417 17122182 Mai Thị  Kim Trí 19/03/1999 DH17TM  
418 16155081 Lê Nguyễn Đông Triều 23/08/1998 DH16KN  
419 15163079 Nguyễn Ngọc Trinh 23/08/1997 DH15ES  
420 15163081 Nguyễn Thị Tú Trinh 14/01/1997 DH15ES  
421 15139134 Nguyễn Thị Thùy Trinh 23/03/1996 DH15HT  
422 16131267 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 09/12/1998 DH16CH  
423 16123233 Lê Thị Tú Trinh 01/08/1998 DH16KE  
424 16120296 Trần Thị Ngọc Trinh 20/05/1998 DH16KT  
425 16132402 Nguyễn Thị Cẩm Trinh 12/08/1997 DH16SP  
426 17113234 Nguyễn  Phương Trinh 10/12/1999 DH17NH  
427 17116177 Trần Thị  Hồng Trinh 19/01/1998 DH17NY  
428 16115190 Phan Ngọc Bảo Trúc 12/11/1998 DH16CB  
429 16139226 Nguyễn Thị Thanh Trúc 12/07/1998 DH16HH  
430 16122358 Võ Hoàng Trúc 16/08/1998 DH16QT  
431 15113229 Nông Ngọc Trung 02/01/1996 DH15NHA  
432 16115194 Phan Nhật Trường 09/11/1998 DH16CB  
433 16116224 Nguyễn Minh Trường 08/09/1997 DH16NT  
434 16111244 Phan Thanh Truyền 14/03/1997 DH16TA  
435 15163086 Nguyễn Hoàng Minh 26/07/1997 DH15ES  
436 16124187 Trần Quang 04/11/1998 DH16QL  
437 17139160 Lê Quốc 31/01/1999 DH17HH  
438 16137097 Trần Quốc Tuấn 21/04/1998 DH16NL  
439 16137098 Vũ Trần Đăng Tuấn 12/04/1998 DH16NL  
440 16124191 Bùi Thanh Tùng 25/07/1998 DH16QL  
441 16155088 Nguyễn Thị Tươi 03/09/1997 DH16KN  
442 17112241 Trần Trường Tươi 14/11/1999 DH17TY  
443 13154204 Trần Phước Tường 12/10/1995 DH13OT  
444 17113250 Trần Kim Tuyến 02/11/1999 DH17NH  
445 13111553 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 01/07/1995 DH13TA  
446 16120307 Đoàn Thị Kim Tuyền 14/02/1998 DH16KT  
447 16131282 Huỳnh Thị Thanh Tuyền 28/02/1998 DH16TK  
448 17125344 Trần Thị  Phương Tuyền 22/09/1999 DH17BQ  
449 16125550 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 01/01/1998 DH16VT  
450 17128165 Phan Thị  Ánh Tuyết 01/03/1999 DH17AV  
451 15112300 Hồ Anh Ty 02/01/1997 DH15TYNT  
452 16116235 Nguyễn Thị Xuân Uyên 27/01/1998 DH16KS  
453 16124195 Nguyễn Thị Thu Uyên 28/01/1998 DH16QL  
454 15128137 Nguyễn Thị Thúy Vân 23/03/1997 DH15AV  
455 15122267 Phạm Thị Hồng Vân 12/12/1997 DH15QT  
456 16111262 Nguyễn Thị Kiều Vân 17/07/1998 DH16CN  
457 16155094 Trần Thị Thanh Vân 10/03/1998 DH16KN  
458 17120208 Nguyễn  Thị  Kim Vân 01/08/1999 DH17KT  
459 16111263 Ngô Hùng Văn 22/10/1998 DH16CN  
460 17124210 Phan Thị  Thanh Vay 20/04/1999 DH17QL  
461 14132262 Dương Nữ Trần Vi 28/12/1996 DH14SP  
462 16128133 Lương Tường Vi 30/04/1998 DH16AV  
463 16123246 Lê Thị Bích Vi 17/09/1998 DH16KE  
464 17139171 Võ  Thị  Tường Vi 23/01/1999 DH17HH  
465 12113073 Đỗ Danh Việt 20/07/1993 DH12NHC  
466 15112301 Phạm Quốc Việt 30/11/1997 DH15TYNT  
467 16115208 Lý Tuấn 10/02/1998 DH16CB  
468 16124204 Lê Phước 23/06/1998 DH16QL  
469 15139149 Đặng Hoàng Vương 29/05/1996 DH15HS  
470 15112195 Đặng Văn Vương 13/08/1997 DH15TY  
471 15125390 Nguyễn Hoàng Thùy Vy 01/11/1997 DH15TP  
472 15112479 Phạm Thị Hồng Vy 02/02/1997 DH15TYNT  
473 17131161 Lê Vũ Thúy Vy 12/08/1999 DH17CH  
474 17139175 Trần Nguyễn  Thúy Vy 31/01/1999 DH17HH  
475 15154072 Trần Quốc Vỷ 21/02/1997 DH15OT  
476 16122390 Lê Thị Xoan 28/04/1998 DH16QT  
477 16116242 Huỳnh Thị Thu Xoàn 08/08/1998 DH16NY  
478 15125325 Nguyễn Thị Xuân Xương 25/12/1997 DH15BQNT  
479 16125583 Võ Thị Mỹ Xuyên 14/12/1998 DH16BQ  
480 16116246 Nguyễn Thị Yên 02/09/1998 DH16NT  
481 15116204 Huỳnh Thị Yến 02/04/1997 DH15BQNT  
482 16120336 Phan Thị Hải Yến 22/07/1998 DH16KM  
483 16122395 Nguyễn Thị Hải Yến 06/10/1997 DH16QT  
Tổng số sinh viên theo danh sách: 483        
      TRUNG TÂM TIN HỌC  
        GIÁM ĐỐC    

 

Số lần xem trang: 12380
Điều chỉnh lần cuối: 11-08-2020

Lịch thi các lớp access K191 (08-08-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 6/2022 (27-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 7/2022 (24-07-2022)

Lịch thi các lớp access khoá 190 (07-07-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 6/2022 (20-06-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 5/2022 (16-06-2022)

Lịch thi các lớp ACCESS khóa 189 (10-06-2022)

Danh sách dự thi tin học Tháng 5/2022 (23-05-2022)

Thông báoVăn phòng Trung tâm Tin học tạm nghỉ buổi sáng thứ 4 ngày 18/5/2022. (17-05-2022)

Danh sách sinh viên đạt chuẩn đầu ra tin học tháng 4/2022 (16-05-2022)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bốn ba bốn năm

Xem trả lời của bạn !