Số lần xem trang: 3243
Điều chỉnh lần cuối:

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra tin học, Chứng chỉ CNTT

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra năm học 2022 (07-02-2022)

Kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT 2021 (23-12-2020)

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra năm học 2021 (23-12-2020)

Kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng CNTT và các khoá ngắn hạn năm 2020 (21-11-2019)

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra năm học 2020 (điều chỉnh) (21-11-2019)

Kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng cntt và chuẩn đầu ra năm học 2019 (09-11-2018)

Kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng cntt và chuẩn đầu ra năm học 2018 (02-12-2017)

Lịch thi chứng chỉ công nghệ thông tin tháng 11/2017 và tháng 12/2017 (06-11-2017)

Kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ ứng dụng cntt và chuẩn đầu ra năm học 2017 (28-12-2016)

Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra năm học 2016 (17-12-2015)

Xem thêm ...

Trang liên kết

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba một tám bốn không

Xem trả lời của bạn !