LCH KHAI GING KHÓA 206

(tháng 03 năm 2024)
- Ghi danh trc tiếp t 7:30 ngày 26/02/2024 ti phòng ghi danh Trung tâm Tin Hc.
- Hc trc tiếp Ti phòng máy tính Trung Tâm tin hc.
- Kết thúc khóa hc Trung tâm s sp xếp lch thi (không cn phđăng ký thi )
- Gim 20% hc phí cho tân sinh viên khóa 2023
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

 

TRUNG TÂM TIN HỌC ỨNG DỤNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

 

DANH SÁCH DỰ THI _ ĐỢT THI 120 /2024

STT

MSV

HỌ

TÊN

LỊCH THI

1

19128001

Cao Phước

An

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

2

21155055

Cao Thị Lệ

An

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

3

20122234

Hồ Nguyễn Thành

An

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

4

21113001

Huỳnh Hoài

An

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

5

20124256

Huỳnh Thị Hoài

An

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

6

19128005

Hà Phan Hoàng

Anh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

7

22126010

Hàng Ngọc

Anh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

8

18127003

Huỳnh Thị Kim

Anh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

9

19139005

Lê Quý

Anh

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

10

18111003

Ngô Lan

Anh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

11

20128144

Nguyễn Hà Vân

Anh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

12

19120004

Nguyễn Huỳnh

Anh

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

13

21126009

Nguyễn Lan

Anh

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

14

21126014

Nguyễn Thị Lan

Anh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

15

19155004

Nguyễn Tú

Anh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

16

18154007

Trần Quyền

Anh

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

17

19125013

Trần Thị Mai

Anh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

18

19120014

Nguyễn Thị Ngọc

Aùnh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

19

20122248

Võ Lê

Bách

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

20

19115008

Hà Thế

Bảo

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

21

22155008

Huỳnh Quốc

Bảo

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

22

19155009

Lâm Phi

Bảo

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

23

22112024

Ngô Hùng Thế

Bảo

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

24

20127095

Hoàng Đình

Bình

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

25

18149008

Lê Thị

Bình

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

26

19145006

Nguyễn Chí

Bình

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

27

18117003

Dương Nguyễn Ngọc

Bội

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

28

17163005

Đỗ Vĩ

Cầm

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

29

19115014

Nguyễn Đình

Cẩn

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

30

20125337

Trần Kim

Chấn

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

31

18124012

Lê Thị Huỳnh

Châu

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

32

21129572

Phạm Bích

Châu

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

33

18117005

Lê Ngọc Diễm

Chi

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

34

17145013

Nguyễn Khắc

Cường

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

35

14112036

Nguyễn Tuấn

Cường

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

36

17123008

Dương Thị

Dây

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

37

16112407

Huỳnh Thị

Diệu

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

38

19111016

Nguyễn Thị

Diệu

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

39

19153008

Ngô Trung

Dinh

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

40

19111015

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

41

19114007

Dương Ngọc Thùy

Dương

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

42

19115024

Huỳnh Đăng

Dương

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

43

16126032

Nguyễn Thùy

Dương

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

44

16149013

Trần Thị Ngọc

Dung

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

45

16131038

Thạch Ngọc

Dũng

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

46

20124287

Lê Nguyễn Anh

Duy

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

47

15122035

Lê Nguyễn Minh

Duy

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

48

20122283

Lê Phương

Duy

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

49

16153017

Đoàn Văn

Duy

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

50

20126225

Tăng Trương Khánh

Duy

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

51

19128242

Lê Thị

Duyên

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

52

16114223

Mai Thị Mỹ

Duyên

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

53

18124034

Nguyễn Thiện Đào

Duyên

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

54

20120179

Nguyễn Thị Kiều

Duyên

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

55

19163008

Nguyễn Thị Kim

Duyên

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

56

20114037

Nguyễn Thị Mỹ

Duyên

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

57

19126036

Nguyễn Thị Mỹ

Duyên

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

58

21139271

Vương Kiều

Duyên

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

59

19112047

Nguyễn Thị

Gấm

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

60

16125155

Nguyễn Thị

Giang

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

61

18115026

Trầm Hà Trà

Giang

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

62

17112282

Mai Ngọc

Giàu

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

63

20123129

Bùi Bảo

Hân

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

64

19124079

Cao Nguyễn Ngọc

Hân

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

65

22126049

Hồ Thị Ngọc

Hân

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

66

19125083

Mai Hoàng Ngọc

Hân

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

67

20111187

Nguyễn Ngọc Bảo

Hân

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

68

21112443

Bùi Trung

Hậu

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

69

19125092

Nguyễn Thị Bích

Hậu

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

70

20149155

Dương Hà Mỹ

Hằng

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

71

21123227

Ngô Thị Thu

Hằng

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

72

19125480

Nguyễn Lê Bích

Hằng

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

73

19155020

Nguyễn Thị Thuý

Hằng

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

74

20125396

Trần Phượng

Hằng

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

75

18126034

Trần Lê Nhật

Hạ

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

76

18113192

Nguyễn Đỗ

Hanh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

77

21155086

Nguyễn Hồng Diễm

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

78

20112221

Nguyễn Thị Thu

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

79

19111028

Đỗ Lê Thu

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

80

17126028

Phùng Thị Ngọc

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

81

19120058

Hà Thị Thanh

Hiền

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

82

17124049

Lương Diệu

Hiền

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

83

20122201

Nguyễn Thị Mỹ

Hiền

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

84

19126050

Phan Thị Thúy

Hiền

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

85

21120384

Trần Thị

Hiền

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

86

14114346

Lê Hoàng

Hiển

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

87

20115203

Lê Minh

Hiệp

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

88

18126047

Nguyễn Thị

Hiệp

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

89

22126057

Nguyễn Thị Thúy

Hiệp

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

90

17113057

Hoàng Ngọc

Hiếu

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

91

17124053

Nguyễn Minh

Hiếu

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

92

18126048

Sầm Minh

Hiếu

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

93

21113183

Võ Hoàng

Hiếu

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

94

21112459

Nguyễn Thị Aùnh

Hồng

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

95

19137021

Phạm Công

Hoàng

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

96

21138123

Từ Minh

Hoàng

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

97

18138032

Chung Hiệp

Hưng

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

98

20163120

Lương Thị

Hòa

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

99

18112065

Nguyễn Hữu

Hòa

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

100

19131013

Phan Thị Thúy

Hòa

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

101

18112075

Phạm Lan

Hương

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

102

19126062

Thạch Thị Giang

Hương

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

103

19112076

Chu Đặng Quốc

Huy

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

104

18113054

Đậu Bá

Huy

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

105

19124116

Nguyễn Khắc

Huy

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

106

19118093

Nguyễn Minh

Huy

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

107

17124067

Nguyễn Đức

Huy

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

108

18153029

Trương Vĩnh

Huy

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

109

23111061

VÕ GIA

HUY

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

110

20122202

Chế Trần Thanh

Huyền

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

111

18124056

Nguyễn Thị Thanh

Huyền

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

112

18112311

Đỗ Thị Ngọc

Huyền

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

113

17112287

Lê Đoàn

Huynh

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

114

21112095

Trần Thị Trúc

Huỳnh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

115

21113201

Trần Văn

Huỳnh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

116

19112080

Dương Nhật

Kha

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

117

20122341

Nguyễn Thanh

Kha

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

118

16118071

Cao Hoàng

Khang

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

119

19131015

Nguyễn Hoàng

Khang

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

120

19137032

Nguyễn Hoàng

Khang

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

121

14123222

Phạm Thị

Khanh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

122

19154064

Huỳnh Quang

Khải

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

123

20111217

Nguyễn Duy

Khánh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

124

18155035

Nguyễn Đoàn Quốc

Khánh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

125

21122577

Trần Mai

Khánh

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

126

18118060

Trần Bá

Khoa

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

127

17149064

Võ Hoàng

Khoa

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

128

19153034

Chu Trương Đăng

Khôi

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

129

19113073

Võ Trung

Kiên

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

130

20122348

Lê Anh

Kiệt

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

131

16124239

Lý Thường

Kiệt

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

132

15153030

Hoàng Văn

Kỳ

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

133

21112489

Nguyễn Sơn

Lâm

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

134

20123140

Hà Thị Chấn

Lam

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

135

20139239

Trần Minh Hoàng

Lan

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

136

19115056

Nguyễn Đình

Lãm

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

137

17124082

Võ Thị

Lành

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

138

19120096

Ngô Văn

Lem

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

139

20139243

Lê Thị Thuý

Liễu

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

140

15123044

Lê Thị Thùy

Linh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

141

16149060

Nguyễn Hoài

Linh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

142

17612004

Nguyễn Thị Khánh

Linh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

143

21113216

Nguyễn Thị Mỹ

Linh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

144

19153037

Đinh Văn Quyền

Linh

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

145

19124139

Phạm Phương

Linh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

146

16149160

Tô Nguyễn Yến

Linh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

147

20122051

Trần Thị Mỹ

Linh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

148

16155040

Trương Thị Mỹ

Linh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

149

17112297

Trần Minh

Lộc

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

150

15113173

Đinh Công

Lưu

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

151

19122344

Nguyễn Ngọc

Luân

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

152

19118134

Lý Kim

Luận

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

153

21129744

Nguyễn Thị

Luyến

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

154

20124373

Mai Phương Thảo

Ly

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

155

20124375

Nguyễn Lê Tiểu

Mẫn

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

156

18112111

Nguyễn Văn

Mẫn

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

157

19155054

Sơn Kiều

Mẫn

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

158

21111287

Kiều Thị Ngọc

Mai

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

159

21120127

Nguyễn Thị Xuân

Mai

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

160

19118296

Đinh Đức

Mạnh

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

161

18118081

Tạ Văn

Mạnh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

162

20125516

Nguyễn Diểm

Mi

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

163

22139055

Lê Thị Kiều

Mỵ

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

164

18112312

Trịnh Thị

Miên

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

165

16112801

Ksor

Minh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

166

22116053

Lâm Tuấn

Minh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

167

21123248

Lê Ngọc

Minh

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

168

19139086

Nguyễn Công

Minh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

169

18155055

Nguyễn Hoàng

Minh

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

170

19154093

Nguyễn Lê Anh

Minh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

171

19122132

Nguyễn Thị Aùnh

Muội

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

172

19155056

Lê Vũ Thảo

My

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

173

19113097

Mạc Thị Aùi

My

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

174

20124093

Nguyễn Thị Diễm

My

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

175

19122135

Nguyễn Thị Giáng

My

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

176

18112117

Nguyễn Thị Trà

My

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

177

19128097

Nguyễn Vũ Triệu

My

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

178

17126082

Nguyễn Hoàng

Mỹ

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

179

22155068

Tạ Thị Hoàn

Mỹ

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

180

14112645

Đỗ Ngọc Hải

Đăng

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

181

21113159

Nguyễn Phước

Đại

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

182

21129582

Cao Tiến

Đạt

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

183

21113161

Lê Phước

Đạt

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

184

18127010

Lê Thành

Đạt

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

185

18127011

Nguyễn Minh

Đạt

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

186

20112201

Nguyễn Minh

Đạt

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

187

21122501

Nguyễn Quốc

Đạt

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

188

20137009

Nguyễn Quốc

Đạt

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

189

19126245

Nguyễn Tiến

Đạt

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

190

14112060

Phạm Thành

Đạt

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

191

19118147

Hoàng Phương

Nam

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

192

15114226

Lý Phương

Nam

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

193

19126105

Nguyễn Minh Đại

Nam

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

194

19126251

Võ Lâm Hải

Nam

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

195

19118029

Nguyễn Hữu

Đang

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

196

21125054

Trịnh Anh

Đào

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

197

22124127

Lê Thị Bích

Nga

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

198

18128105

Nguyễn Thị Thúy

Nga

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

199

19112115

Nguyễn Thị Thúy

Nga

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

200

20117102

Hồ Ngọc Thanh

Ngân

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

201

20124389

Mai Thanh

Ngân

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

202

18113094

Đào Thị Thanh

Ngân

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

203

19126108

Nguyễn Đinh Thảo

Ngân

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

204

18139106

Nguyễn Thị Tuyết

Ngân

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

205

20124385

Đoàn Trúc

Ngân

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

206

20124109

Phạm Thị Kim

Ngân

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

207

19145054

Phan Thị Kim

Ngân

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

208

19124174

Trần Kim

Ngân

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

209

20122408

Trần Mỹ

Ngân

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

210

19122151

Trần Thị Kim

Ngân

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

211

21112535

Trần Võ Kim

Ngân

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

212

17153047

Nguyễn Trung

Nghĩa

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

213

17112301

Hồng Bảo

Ngọc

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

214

19120132

Nguyễn Thị Như

Ngọc

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

215

20122418

Nguyễn Trần Bảo

Ngọc

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

216

18115066

Phạmnhư

Ngọc

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

217

19149054

Trương Thị Yến

Ngọc

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

218

20125567

Võ Hồng

Ngọc

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

219

20128223

Dương Ngọc Thảo

Nguyên

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

220

17112298

Huỳnh Thảo

Nguyên

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

221

15122134

Lê Nguyễn Hùng

Nguyên

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

222

21125248

Nguyễn Huỳnh Phương

Nguyên

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

223

16125354

Tài Thị Ngọc

Nguyên

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

224

21139368

Trương Thảo

Nguyên

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

225

20112449

Phạm Thị Như

Nguyệt

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

226

20124417

Phạm Thị Thu

Nguyệt

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

227

20112308

Mai Thị Bích

Nhân

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

228

17128092

Đỗ Huỳnh Cát

Nhật

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

229

19113111

Phạm Minh

Nhật

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

230

20112066

Lê Thị Thanh

Nhàn

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

231

19122168

Hồ Nguyên Quỳnh

Nhi

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

232

19126119

Huỳnh Thị Yến

Nhi

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

233

20139280

Đặng Thị Hoàng

Nhi

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

234

18125522

Thạch Lê Bích

Nhi

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

235

19139119

Lê Quỳnh

Như

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

236

20128234

Lê Thị Huỳnh

Như

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

237

20125602

Võ Hoàng Thụy

Như

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

238

18123092

Huỳnh Ngọc

Nhung

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

239

18125523

Đàng Thị Phi

Nhung

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

240

20122447

Nguyễn Thị Cẩm

Nhung

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

241

20125610

Nguyễn Văn

Ninh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

242

18145093

Danh Trương Trung

Đính

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

243

21139260

Phan Thành

Được

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

244

17153016

Nguyễn Trung

Đức

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

245

18128139

Châu Hứa Kiến

Phát

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

246

20139291

Lê Minh

Phát

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

247

18155068

Nguyễn Thành

Phát

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

248

16131177

Đào Thanh

Phong

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

249

19116094

Nguyễn Hoài

Phong

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

250

20125639

Võ Thị Thu

Phượng

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

251

19115090

Dương Thị Kim

Phương

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

252

16112668

Nguyễn Minh Thế

Phương

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

253

22118134

Nguyễn Tiến

Phương

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

254

20125634

Phạm Hoàng Minh

Phương

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

255

19126138

Phạm Nguyễn Thanh

Phương

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

256

20125636

Thái Thị Mai

Phương

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

257

20139300

Trần Thị Nam

Phương

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

258

18115078

Vũ Như

Phương

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

259

22125226

Đinh Xuân

Phước

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

260

20122463

Huỳnh Hoài

Phụng

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

261

20124151

Huỳnh Đại

Phú

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

262

19113125

Nguyễn Văn

Phú

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

263

19128133

Hồ Lê Hoa

Phúc

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

264

19128135

Lê Hoàng

Phúc

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

265

21113069

Cao Hải

Quân

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

266

18149066

Lê Chí

Quân

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

267

19131040

Nguyễn Quốc

Quân

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

268

18112167

Đoàn Thế

Quân

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

269

18125283

Lý Tài

Quang

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

270

19114024

Nguyễn Thị

Quay

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

271

18113137

Lê Quốc

Quyền

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

272

17112353

Nay

Quyền

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

273

19125291

Hồ Thị Tố

Quyên

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

274

20149073

Phạm Ngọc Thảo

Quyên

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

275

17112172

Nguyễn Ngọc

Quỳnh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

276

16111163

Huỳnh Ngọc

Quý

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

277

20125264

Lê Phú

Quý

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

278

18145058

Chau Tha

Quýt

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

279

20124457

Mai Thị Bích

Sang

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

280

19154130

Trần Huỳnh Ngọc

Sang

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

281

17131109

Trương Thị Hồng

Sim

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

282

17127058

Nguyễn Ngọc

Sơn

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

283

16137066

Đồng Ngọc

Sơn

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

284

19126153

Hồ Nguyên

Tâm

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

285

20115119

Lê Khánh

Tâm

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

286

20113329

Trương Hoài

Tâm

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

287

21138174

Nguyễn Ngọc

Tân

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

288

18137039

Phạm Trương Quang

Tân

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

289

19111099

Trần Thanh

Tân

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

290

19137060

Hoàng Nhân

Tài

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

291

21113079

Lê Thành

Tài

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

292

17127059

Trần Tấn

Tài

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

293

19113141

Lê Thị

Thắm

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

294

20115123

Hồ Văn

Thắng

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

295

19139145

Lê Đức

Thắng

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

296

19125553

Trần Hữu

Thắng

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

297

18112186

Huỳnh Ngọc

Thạch

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

298

19154142

Nguyễn Bảo

Thanh

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

299

18115084

Võ Chí

Thanh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

300

19124255

Võ Trung

Thành

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

301

19120179

Phan Hồng

Thái

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

302

19120184

Nguyễn Thị Phương

Thảo

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

303

20122503

Đinh Thị

Thảo

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

304

19115111

Phạm Thị Thanh

Thảo

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

305

19124260

Trần Thị Phương

Thảo

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

306

19131047

Trần Thị Thanh

Thảo

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

307

18112199

Trịnh Thị Thu

Thảo

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

308

19123136

Vũ Thị

Thảo

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

309

22145075

Đào Ngọc

Thiện

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

310

21154321

Nguyễn Phước

Thiện

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

311

19138076

Hồ Thị Hà

Thư

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

312

22123134

Phạm Kim

Thoa

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

313

20117060

Lê Thị Như

Thoại

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

314

19139156

Lê Trương Tấn

Thoại

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

315

17128130

Đỗ Nguyên

Thông

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

316

17112201

Hồ Phúc

Thịnh

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

317

17124173

Cáp Hữu

Thương

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

318

15113228

Danh Thành

Thương

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

319

21122734

Phạm Thị Hoài

Thương

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

320

18120245

Huỳnh Minh

Tiến

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

321

20124508

Khổng Tân

Tiến

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

322

17112273

Lê Tấn

Tiến

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

323

18112219

Nguyễn Công

Tiến

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

324

17116159

Đinh Thị Bích

Tiền

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

325

15124391

Quảng Thị Thanh

Tiền

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

326

18125365

Nguyễn Thuỷ

Tiên

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

327

17112220

Phan Đặng Cẩm

Tiên

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

328

21123132

Trần Thị Mỹ

Tiên

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

329

21124215

Trần Thị Quí

Tiên

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

330

15127129

Triệu Thị Thủy

Tiên

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

331

18112220

Phan Nguyễn Trung

Tín

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

332

19118241

Trần Hửu

Tín

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

333

19113213

Huỳnh Văn

Tình

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

334

18124152

Nguyễn Phước

Toàn

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

335

20128284

Phạm Phương

Toàn

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

336

16153094

Nguyễn Vũ

Tịnh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

337

21113339

Nguyễn Thị

Tươi

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

338

16111252

Bùi Văn

Tường

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

339

19118271

Phạm Bá

Tường

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

340

16125511

Liêu Thị Ngọc

Trâm

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

341

18122305

Nguyễn Thị Bích

Trâm

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

342

19113163

Trương Thị Hoa

Trâm

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

343

20122119

Nguyễn Ngọc Bảo

Trân

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

344

23123115

NGUYỄN THỊ MỸ

TRANG

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

345

20149241

Phạm Thanh

Trang

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

346

20124528

Trương Thị Thùy

Trang

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

347

20128291

Vũ Ngọc Đoan

Trang

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

348

21123294

Bùi Khắc

Trí

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

349

17137072

Nguyễn Hoàng Anh

Trí

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

350

19113165

Nguyễn Minh

Trí

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

351

19124300

Nguyễn Minh

Trí

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

352

15124324

Trần Quốc

Trí

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

353

20123224

Hà Thị Thu

Trinh

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

354

19113169

Khưu Thị Tú

Trinh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

355

20149244

Nguyễn Phạm Diễm

Trinh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

356

20122555

Đoàn Nguyễn Mỹ

Trinh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

357

16114311

Trần Thị Tú

Trinh

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

358

18124166

Trần Trung Thảo Tuyết

Trinh

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

359

21122787

Võ Thị Thuỳ

Trinh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

360

19126202

Nguyễn Bá Khánh

Trình

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

361

20113368

Nguyễn Hữu

Trình

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

362

15113132

Hoàng Trung

Trực

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

363

19122293

Bùi Văn

Trường

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

364

21113331

Nguyễn Anh

Trường

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

365

18131066

Nguyễn Xuân

Trường

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

366

20122569

Hoàng Văn

Trung

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

367

17112237

Nguyễn Thành

Trung

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

368

19113171

Đinh Thái Thành

Trung

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

369

16115191

Đỗ Ngọc

Trung

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

370

19126206

Trầm Việt

Trung

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

371

19115135

Võ Trần Đình

Trung

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

372

17122189

Hà Ngô Yến

Trúc

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

373

19139190

Lê Thị Xuân

Trúc

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

374

19126205

Võ Thị Aùnh

Trúc

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

375

17111156

Hồ Anh

Tuấn

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

376

17125339

Lại Quốc

Tuấn

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

377

19120236

Đặng

Tuấn

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

378

20116285

Nguyễn Quốc

Tuấn

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

379

17113244

Nguyễn Văn

Tuấn

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

380

19126216

Vũ Văn

Tuấn

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

381

19124312

Bùi Mạnh

Tùng

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

382

16126195

Hồng Văn

Tùng

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

383

19127064

Huỳnh Thanh

Tùng

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

384

19122301

Lê Đình

Tùng

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

385

15124333

Phạm Văn

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

386

20128302

Trần Thị Cẩm

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

387

20120333

Nguyễn Thị Kim

Tuyến

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

388

19120237

Đặng Thị Sơn

Tuyền

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

389

19124315

Nguyễn Ngọc Vân

Tuyền

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

390

21139490

Nguyễn Thanh

Tuyền

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

391

22123171

Phan Ngọc

Tuyền

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

392

19123174

Trương Bích

Tuyền

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

393

20128305

Võ Thị Kim

Tuyền

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

394

16125551

Phạm Thị Aùnh

Tuyết

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

395

19122308

Lưu Thị Thu

Uyên

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

396

19122309

Ngô Thị

Uyên

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

397

20113386

Nguyễn Thị Châu

Uyên

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

398

17112272

Vũ Lê Phương

Uyên

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

399

19120243

Lê Thị Ngọc Cẩm

Vân

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

400

17612015

Nguyễn Kim Như

Vân

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

401

21113344

Trương Thị Cẩm

Vân

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

402

15162053

Huỳnh Lê Nhật

Vi

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

403

19126263

Nguyễn Thị Hương Thảo

Vi

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

404

21155181

Trần Thị Cẩm

Vi

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

405

19126226

Trần Yến

Vi

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

406

19126228

Trương Thúy

Vi

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

407

19122316

Lê Hữu

Viền

Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

408

16138093

Trần Quốc

Việt

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

409

16153107

Lâm Văn

Vinh

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024/ Phần 2: Ca 02 giờ thi 9h20- 02/03/2024

410

16122384

Võ Ngọc

Phần 1: Ca 01 giờ thi 7h00- 02/03/2024

411